Sardis, Philadelphia & Laodicea

Bible Passage: Revelation 3:1-22

The new sermon series Faithful Endurance to the End of Times begins. (4/7)

Sermon Timestamp ⇒ 48:23